Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 03:06

Hướng dẫn mod Rewrite Url cho JohnCMS Full
+JohnCMS tại Việt Nam
+Mod Rewrite URL Forum cho JohnCMS


Mục đích chủ yếu của mod rewrite (viết lại) là để cho đường link thân thiện và dễ seo hơn.

Sau đâu mình sẽ hướng dẫn tất cả về mod rewrite :D

VD mình có đường link mặc định sau https://okday.net/forum/index.php?id=3797 và sau khi mod rewrite sẽ là https://okday.net/forum/johncms_3797.html (đẹp rồi đúng không)


+Các tệp cần tác động:

1. Index.php (forum)

2. functions.php

3. .htaccess (root)

4. mainmenu.php+Bước 1:

Mở file .htaccess (root)

Chèn đoạn sau vào


RewriteRule ^forum/(.*)_([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2 [L]

RewriteRule ^forum/(.*)_([0-9]+)_p([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2&page=$3 [L]

RewriteRule ^forum/(.*)_p([0-9]+).html$ forum/index.php?act=post&id=$2 [L]

RewriteRule ^forum/(.*)_([0-9]+)_s([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2&start=$3 [L]

RewriteRule ^forum/(.*)_([0-9]+)_clip_p([0-9]+).html$ forum/index.php?id=$2&clip&page=$3 [L]
Source Code | Download Code
+Bước 2:

Mở file public_html/incfiles/classes/function.php rồi tìm đoạn:

/*
    -----------------------------------------------------------------

    Транслитерация текста

    -----------------------------------------------------------------

    */
Source Code | Download Code


Tải file function.zip bên dưới rồi copy tất cả code bên trong file function.txt rồi dán và sau đoạn đã tìm bên trên giống như ảnh này.
+Bước 3:

Mở file public_html/forum/index.php (forum)


Tìm dòng 226 có đoạn


$tree[] = '<a href="index.php?id=' . $parent . '">' . $res['text'] . '</a>';
Source Code | Download Code

Thay bằng


$tree[] = '<a href="'.$home.'/forum/' . functions::okday($res['text']) . '_' . $parent . '.html">' . $res['text'] . '</a>';
Source Code | Download CodeTìm dòng 295


echo '<a href="?id=' . $res['id'] . '">' . $res['text'] . '</a>';
Source Code | Download Code

Thay bằng


echo '<a href="'.$home.'/forum/' . functions::okday($res['text']) . '_'.$res['id'].'.html">' . $res['text'] . '</a>';
Source Code | Download CodeTìm dòng 344


echo '<a href="index.php?id=' . $res['id'] . '">' . $res['text'] . '</a> [' . $colmes1 . ']';
Source Code | Download Code

Thay bằng


echo '<a href="'.$home.'/forum/' . functions::okday($res['text']) . '_' . $res['id'] . '.html">' . $res['text'] . '</a> [' . $colmes1 . ']';
Source Code | Download CodeTìm dòng 346


echo '<a href="index.php?id=' . $res['id'] . '&amp;page=' . $cpg . '">*&gt;&gt;</a>';
Source Code | Download Code

Thay bằng


echo '<a href="'.$home.'/forum/' . functions::okday($res['text']) . '_' . $res['id'] . '_p' . $cpg . '.html">*&gt;&gt;</a>';
Source Code | Download CodeTìm dòng 596


echo bbcode::notags($text) . '...<br /><a href="index.php?act=post&amp;id=' . $res['id'] . '">' . $lng_forum['read_all'] . ' &gt;&gt;</a>';
Source Code | Download Code

Thay bằng


echo bbcode::notags($text) . '...<br /><a href="'.$home.'/forum/' . functions::okday($type1['text']) . '_p' . $res['id'] . '.html">' . $lng_forum['read_all'] . ' &gt;&gt;</a>';
Source Code | Download CodeTìm dòng 755


echo '<a href="index.php?id=' . $res['id'] . '">' . $res['text'] . '</a> [' . $count . ']';
Source Code | Download Code

Thay bằng


echo '<a href="'.$home.'/forum/' . functions::okday($res['text']) . '_' . $res['id'] . '.html">' . $res['text'] . '</a> [' . $count . ']';
Source Code | Download CodeTìm dòng 407


echo '<div class="topmenu">' . functions::display_pagination('index.php?id=' . $id . '&amp;', $start, $colmes, $kmess) . '</div>';
Source Code | Download Code

Thay bằng


echo '<div class="topmenu">' . functions::display_pagination2(''.$home.'/forum/'.functions::okday($type1["text"]).'_' . $id, $start, $colmes, $kmess) . '</div>';
Source Code | Download Code


Tìm dòng 689


echo '<div class="topmenu">' . functions::display_pagination('index.php?id=' . $id . '&amp;', $start, $colmes, $kmess) . '</div>' .
Source Code | Download Code

Thay bằng


echo '<div class="topmenu">' . functions::display_pagination2(''.$home.'/forum/'.functions::okday($type1["text"]).'_' . $id, $start, $colmes, $kmess) . '</div>' .
Source Code | Download Code


+Bước 4:

Mở file public_html/pages/mainmenu.php (yêu cầu đã mod bài viết mới ra trang chủ)

+Tìm

echo '&nbsp;<a href="/forum/index.php?id=' . $arr['id'] . ($cpg > 1 && $_SESSION['uppost'] ? '&amp;clip&amp;page=' . $cpg : '') . '">' . bbcode::tags($arr['text']) . '</a>&nbsp;[' . $colmes1 . ']';
Source Code | Download Code

+Thay bằng:


echo '&nbsp;<a href="'.$home.'/forum/'.functions::okday($arr["text"]).'_' . $arr['id'] . ($cpg > 1 && $set_forum['upfp'] && $set_forum['postclip'] ? '_clip_' : '') . ($set_forum['upfp'] && $cpg > 1 ? '_p' . $cpg : '.html') . '">' . bbcode::tags($arr['text']) . '</a>&nbsp;[' . $colmes1 . ']';
Source Code | Download Code+Tìm tiếp


echo '&nbsp;<a href="/forum/index.php?id=' . $arr['id'] . ($_SESSION['uppost'] ? '' : '&amp;clip&amp;page=' . $cpg) . '#' . $nam['id'].'">&gt;&gt;</a>';
Source Code | Download Code

+Thay bằng:

[php]echo '&nbsp;<a href="'.$home.'/forum/'.functions::okday($arr["text"]).'_' . $arr['id']

1 2 »

Từ khóa: [share] Mod rewrite URL cho johncms , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Phiên bản Hack Game MORTAL KOMBAT v2.6.0 MOD cho ANDROID | X10 DMG | GOD MODE 517 lượt xem
  2. Kỹ thuật SEO On Page toàn diện cho Wordpress 731 lượt xem
  3. [Java][ NRO 1.8.6] EvoDraBoy 360 lượt xem
  4. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới 495 lượt xem
  5. Share Code Bán Clone, Mail Bản Mới Nhất 2020 250 lượt xem