Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 01:05

-Nhiệm vụ tự động tìm tất cả link trong biến vào.
-Rút gọn tất cả link, ngoại trừ link images và link trong wap.
-Kiểm tra đã rút gọn thành công chưa?
+Nếu chưa giữ nguyên link gốc,
+Nếu rút gọn thành công, thay thế link gốc bằng link rút gọn.

[PHP<?php
/*
-----------------------------------------------------------------
Create Bit.ly Short URLs Using PHP: API Version 3
-----------------------------------------------------------------
*/
public static function fixlink($text) {

/* returns the shortened url */
function get_short_url($url) {
$homeurl = strtolower($_SERVER['HTTP_HOST']);
$tempurl = strtolower($url);
//Kiem tra link co phai hinh anh
$img = '/[.](jpg|png|gif|jpeg|bmp)$/i';
if (preg_match($img, $url)) { return ' '; }
// Kiem tra xem link hop le ko
if (strpos($tempurl, $homeurl) || strpos($tempurl, "bit.ly") || mb_strlen($url) < 20) { return ' ' . $url; }
$login = 'xxx';
$appkey = 'xxx';
$format = 'txt';
$connectURL = 'http://api.bit.ly/v3/shorten?login='.$login.'&apiKey='.$appkey.'&uri='.urlencode($url).'&format='.$format;
return get_result($connectURL, $url, $d);
}

/* returns a result form url */
function get_result($connectURL, $url, $d) {
$ch = curl_init();
$timeout = 5;
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$connectURL);
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($ch,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,$timeout);
$data = trim(curl_exec($ch));
curl_close($ch);
//Kiem tra rut gon thanh cong hay ko?
if (preg_match("/(^https?\:\/\/)|(^www\.)/i", $data)) { return ' ' . $data; }
else { return ' ' . $url; }
}
//Find url in text
$url_match = $url_replace = array();
$url_match = '#(^|[\n\t (>.)([a-z][a-z\d+]*:/{2}(?:(?:[a-z0-9\-._~!$&\'(*+,;=:@|]+|%[\dA-F]{2})+|[0-9.]+|\[[a-z0-9.]+:[a-z0-9.]+:[a-z0-9.:]+\])(?::\d*)?(?:/(?:[a-z0-9\-._~!$&\'(*+,;=:@|]+|%[\dA-F]{2})*)*(?:\?(?:[a-z0-9\-._~!$&\'(*+,;=:@/?|]+|%[\dA-F]{2})*)?(?:\#(?:[a-z0-9\-._~!$&\'(*+,;=:@/?|]+|%[\dA-F]{2})*)?)#ieu';
$url_replace = "get_short_url('$2')";
return preg_replace($url_match, $url_replace, $text);
}
?>[/PHP]
<?php
$login = 'xxx';
$appkey = 'xxx';?>

xxx là tài khoản bit.ly nhé

Từ khóa: Share mod johncms auto rút gọn link bằng bit.ly , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. PART 5: Cách sử dụng thẻ h1 đến h6 480 lượt xem
  2. Share mod johncms auto rút gọn link bằng bit.ly 178 lượt xem
  3. Share mod báo cáo vi phạm cho JohnCMS 157 lượt xem
  4. Tối Ưu Web Để Lên Google Tốt Hơn 625 lượt xem
  5. Code load trang images của JohnCMS 175 lượt xem