Tìm kiếm


Post by:
01.05.2021 / 09:42

Code rất dài dòng và xúc tích.

Code

/**

* @package: Math Solver Class

* @author: Do Minh Hieu

* @email: [email protected]

* @copyright: Copyright (c) 2021

* @Version: 1.0

*/

class Math_Solver {

/**

* @Return: array[

# num: number of root

# root: all of root

]# num = 0 & root = null

=> impossible equation

# num = true & root = true

=> infinity root

**/

/** SOLVE THE EQUATION **/

/** Linear equation

* @Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_equation

* @Formule ax + b = 0

* @Use Linear(a, b)

**/

public function Linear($a = '', $b = '') {

if ($a == 0) {

// a = 0 => impossible equation

return array (

'num' => 0,

'root' => null

);

} else if ($b == 0) {

// b = 0 => a = 0

return array (

'num' => 1,

'root' => array('0')

);

} else {

return array (

'num' => 1,

'root' => (- $b) / $a

);

}

}/** Quadratic equation

* Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic_equation

* @Formula ax² + bx + c = 0 (a, b, c is parameters)

* @Use Quadratic(a, b, c)

**/

public function Quadratic($a = '', $b = '', $c = '') {

/* Application of Viète's theorem

# a + b + c = 0

=> x1 = 1, x2 = c/a

*/

if ($a + $b + $c == 0) {

return array(

'num' => 2,

'root' => array(

1,

$c/$a

)

);

);

/**

# a - b + c = 0

=> x1 = -1, x2 = -c/a

*/

if ($a + $b + $c == 0) {

return array(

'num' => 2,

'root' => array(

-1,

- ($c) / $a

)

)

);

# Calculation delta (∆)

# ∆ = b² - 4ac

$delta = ($b*$b) - 4*$a*cif ($delta < 0) {

// delta < 0 => impossible equation

return array (

'num' => 0,

'root' => null

);

} else if ($delta == 0) {

// delta = 0 => 1 root

return array (

'num' => 1,

'root' => array( - $b / (2*$a))

);

} else {

// delta > 0 => 2 root

$sqrt = sqrt($delta);

return array(

'num' => 2,

'root' => array(

( - $b + $sqrt) / (2 * $a),

( - $b - $sqrt) / (2 * $a)

)

);

}

}/** Cubic equation

* Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic_equation

* @Formula ax³ + bx² + cx + d = 0 (a, b, c, d is parameters)

* @Use Cubic(a, b, c, d)

**/

public function Cublic($a='', $b='', $c='', $d='') {

//∆ = b² - 3ac}}

Từ khóa: Share Function giải phương trình bậc 1, 2 , Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script , Share curl check tên chủ khoản MOMO - Không cần tài khoản MOMO , Share API Momo
loading...

Shop gia dụng
5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script
  2. Share curl check tên chủ khoản MOMO - Không cần tài khoản MOMO
  3. Share API Momo
  4. Share Full Source Code Update Info Facebook - *rare api*
  5. Share code check ccn stripe v1
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. [Truyện] Anh Là Đồ Khốn Nhưng…Em Yêu Anh 6068 lượt xem
  2. Share 1GB Template Elementor của Themeforest 211 lượt xem
  3. Mã nguồn WHMCS v8.1.0 Nulled 121 lượt xem
  4. [Truyện dịch] Buôn đồ người chết 6146 lượt xem
  5. Nonstop Vinahouse 2020 Mãi Bên Nhau Bạn Nhé - Nhạc Phiêu Bốc Như Phi Tiêu 234 lượt xem
Last search: Mod nro by evadragon java okday.net, nro pb up dt java, Bản hack nro java up đệ, Nro java siêu nhe, tai nro cho dau jar, mod nro java up de kok, NRO Java up đệ, nro 196 mod "jar", Jar nro auto up de, nro java/, nro up de java, Hack nro java, nro up de jar, nro 183 java, mod nro java up kok,