Tìm kiếm


Post by:
01.05.2021 / 09:42

Code rất dài dòng và xúc tích.

Code

/**

* @package: Math Solver Class

* @author: Do Minh Hieu

* @email: dominhhieu145@gmail.com

* @copyright: Copyright (c) 2021

* @Version: 1.0

*/

class Math_Solver {

/**

* @Return: array[

# num: number of root

# root: all of root

]# num = 0 & root = null

=> impossible equation

# num = true & root = true

=> infinity root

**/

/** SOLVE THE EQUATION **/

/** Linear equation

* @Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_equation

* @Formule ax + b = 0

* @Use Linear(a, b)

**/

public function Linear($a = '', $b = '') {

if ($a == 0) {

// a = 0 => impossible equation

return array (

'num' => 0,

'root' => null

);

} else if ($b == 0) {

// b = 0 => a = 0

return array (

'num' => 1,

'root' => array('0')

);

} else {

return array (

'num' => 1,

'root' => (- $b) / $a

);

}

}/** Quadratic equation

* Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic_equation

* @Formula ax² + bx + c = 0 (a, b, c is parameters)

* @Use Quadratic(a, b, c)

**/

public function Quadratic($a = '', $b = '', $c = '') {

/* Application of Viète's theorem

# a + b + c = 0

=> x1 = 1, x2 = c/a

*/

if ($a + $b + $c == 0) {

return array(

'num' => 2,

'root' => array(

1,

$c/$a

)

);

);

/**

# a - b + c = 0

=> x1 = -1, x2 = -c/a

*/

if ($a + $b + $c == 0) {

return array(

'num' => 2,

'root' => array(

-1,

- ($c) / $a

)

)

);

# Calculation delta (∆)

# ∆ = b² - 4ac

$delta = ($b*$b) - 4*$a*cif ($delta < 0) {

// delta < 0 => impossible equation

return array (

'num' => 0,

'root' => null

);

} else if ($delta == 0) {

// delta = 0 => 1 root

return array (

'num' => 1,

'root' => array( - $b / (2*$a))

);

} else {

// delta > 0 => 2 root

$sqrt = sqrt($delta);

return array(

'num' => 2,

'root' => array(

( - $b + $sqrt) / (2 * $a),

( - $b - $sqrt) / (2 * $a)

)

);

}

}/** Cubic equation

* Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic_equation

* @Formula ax³ + bx² + cx + d = 0 (a, b, c, d is parameters)

* @Use Cubic(a, b, c, d)

**/

public function Cublic($a='', $b='', $c='', $d='') {

//∆ = b² - 3ac}}

Từ khóa: Share Function giải phương trình bậc 1, 2 , Share Full Source Code Update Info Facebook - *rare api* , Share code check ccn stripe v1 , Theme wordpress website bán dược phẩm đẹp, chuẩn SEO
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share Full Source Code Update Info Facebook - *rare api*
  2. Share code check ccn stripe v1
  3. Theme wordpress website bán dược phẩm đẹp, chuẩn SEO
  4. Share Movie 87 Online Template Blogspot
  5. Template Blog cửa hàng bánh ngọt chuẩn
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Code random Giao diện cho Johncms 868 lượt xem
  2. Theme wordpress website bán dược phẩm đẹp, chuẩn SEO 19 lượt xem
  3. Share mod stats, tags, lastsearch cho JohnCMS 377 lượt xem
  4. Share Code Bán Clone, Mail Bản Mới Nhất 2020 399 lượt xem
  5. Màn hình 4K có thực sự đáng giá với nhu cầu sử dụng máy tính thông thường? 262 lượt xem
Last search: nro xin dau cho dau jar, Mod nro by evadragon java okday.net, mod nro up kok java, Mod nro by evodragon java, mod nro java up de, mod nro java up de kok, Mod nro evodraboy java, NRO Java up dt, nro auto cho đậu java, nro jar up de, hack nro java up đệ, Mod nro by evadragon java okday.net, Mod nro java up de 186, nro up de jar, Tải ngoc rong online vào điện thoại nokia 230,