Tìm kiếm


Post by:
01.05.2021 / 09:42

Code rất dài dòng và xúc tích.

Code

/**

* @package: Math Solver Class

* @author: Do Minh Hieu

* @email: [email protected]

* @copyright: Copyright (c) 2021

* @Version: 1.0

*/

class Math_Solver {

/**

* @Return: array[

# num: number of root

# root: all of root

]# num = 0 & root = null

=> impossible equation

# num = true & root = true

=> infinity root

**/

/** SOLVE THE EQUATION **/

/** Linear equation

* @Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_equation

* @Formule ax + b = 0

* @Use Linear(a, b)

**/

public function Linear($a = '', $b = '') {

if ($a == 0) {

// a = 0 => impossible equation

return array (

'num' => 0,

'root' => null

);

} else if ($b == 0) {

// b = 0 => a = 0

return array (

'num' => 1,

'root' => array('0')

);

} else {

return array (

'num' => 1,

'root' => (- $b) / $a

);

}

}/** Quadratic equation

* Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic_equation

* @Formula ax² + bx + c = 0 (a, b, c is parameters)

* @Use Quadratic(a, b, c)

**/

public function Quadratic($a = '', $b = '', $c = '') {

/* Application of Viète's theorem

# a + b + c = 0

=> x1 = 1, x2 = c/a

*/

if ($a + $b + $c == 0) {

return array(

'num' => 2,

'root' => array(

1,

$c/$a

)

);

);

/**

# a - b + c = 0

=> x1 = -1, x2 = -c/a

*/

if ($a + $b + $c == 0) {

return array(

'num' => 2,

'root' => array(

-1,

- ($c) / $a

)

)

);

# Calculation delta (∆)

# ∆ = b² - 4ac

$delta = ($b*$b) - 4*$a*cif ($delta < 0) {

// delta < 0 => impossible equation

return array (

'num' => 0,

'root' => null

);

} else if ($delta == 0) {

// delta = 0 => 1 root

return array (

'num' => 1,

'root' => array( - $b / (2*$a))

);

} else {

// delta > 0 => 2 root

$sqrt = sqrt($delta);

return array(

'num' => 2,

'root' => array(

( - $b + $sqrt) / (2 * $a),

( - $b - $sqrt) / (2 * $a)

)

);

}

}/** Cubic equation

* Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic_equation

* @Formula ax³ + bx² + cx + d = 0 (a, b, c, d is parameters)

* @Use Cubic(a, b, c, d)

**/

public function Cublic($a='', $b='', $c='', $d='') {

//∆ = b² - 3ac}}

Từ khóa: Share Function giải phương trình bậc 1, 2 , Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script , Share curl check tên chủ khoản MOMO - Không cần tài khoản MOMO , Share API Momo
loading...

CheapStore Shop gia dụng - CheapStore - Gia dụng
5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script
  2. Share curl check tên chủ khoản MOMO - Không cần tài khoản MOMO
  3. Share API Momo
  4. Share Full Source Code Update Info Facebook - *rare api*
  5. Share code check ccn stripe v1
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Share mod mua icon trước tên nick cho JohnCMS 717 lượt xem
  2. Share API Momo 496 lượt xem
  3. [Game PC] PES 2021 tiếng việt và bình luận tiếng việt mới nhất 505 lượt xem
  4. Share Theme Truyện Wordpress 2019 Khá Đẹp 795 lượt xem
  5. Share Code Upload File To Google Driver PHP 552 lượt xem
Last search: tai hack up dt java, Cách hack menu cheat tất cả game cho java, Nro java, nro 183 java, NRO Auto up de Java, johncms blog, Mod nro by evodragon java, nro pb cho dau, NRO Hack Java up de, nro pb xin dau jar, mod nro java up de kok, mod java NRO 183 PhProV1, Nro java siêu nhe, nro up de java, tai evodraboy java,