Tìm kiếm


Post by:
22.04.2021 / 08:29

Required php 7.4.0 or higher


/**
* Change Facebook Account Information
* @author DuySexy
* @copyright https://www.facebook.com/DuySexy
* @version 1.0
*/

namespace Facebook\DuySexy;

/**
* ChangeInfo Class
*
* @api
* @since 69.0
*/
class ChangeInfo{
private string $_token;

public function __construct($token){
if(!\version_compare(phpversion(), '7.4.0', '>')){
throw new \Exception('Script required php version 7.0 or higher');
}
$this->_debugHelper(true);
$check = $this->jsonDecode($this->_cURL('https://graph.facebook.com/me?fields=id&method=get&access_token='.$token));
if(!isset($check['id')){
throw new \Exception('Failed to validate Access Token. Please try again.!');
}
$this->_token = $token;
}

/**
* @param bool $enable
* @return void
*/
protected function _debugHelper(bool $enable = false) : void{
if($enable){
\error_reporting(-1);
\ini_set("display_errors", "1");
\ini_set("log_errors", 1);
}
}

/**
* @param array|null $array_works
* @param array|null $array_educations
* @param array|null $array_locations
* @param array|null $array_hometowns
* @return array
*/
public function buildInfoData(?string $array_works = null, ?string $array_educations = null, ?string $array_locations = null, ?string $array_hometowns = null) : array{
$data = ;

$list_works = '199335430228364,1449882825259646,404364316299372,364266503653396,284441914994985,150432771833857,273585562717263,186526491412477,491718167601112,160889070755690,455136817892832,278691522172298,394673770605082,193736914113469,303815509698891,527939503885072,589469711073338,439576109404073,172634796203930,392841364163208,380352878715697,178710288859092,396969850363495,324293407660845,149685271884873,411805008910319,220837428048496,393325970743478,229059833870833,604549982992424,265697196972715,608264482550784,1508953502658167,243592189055788,590839780932535,328128390614827,169473469803136,1431668743715490,410931079014774,804915459547988,302347599941122,1355523107920366,1524047434479238,176576215846923,132880673583705,611621508906484,432441956850935,299122373470263,516287901797023,297887053691759,341353432659545,821302657904029,1419126244967888,458183870922920,828361847176158,246327162213574,287355684764752,296237853911209,456162307852351,246058735465989,114486425230945,339291512808574,313839781999286,595128230497694,228574320666013,350598698394883,588286127928525,420350851410929,437220633088417,1436698343210538,107069715994723,203102629411,1374453576167497,175824552550885,442921555753826,649829715124781,742312892455086,298656160270365,373402429430776,140755475944662,401351536626572,111558409008965,476253729122161,218452775030979,735899406434068,1378775712343103,106855639353150,503780313014468,336276036541065,491164747657734,343220645802963,167254893411299,148701341990612,366760276762280,325622440933354,223370504492468,366206566847559,295601970639781,225237857603960,1651344311757493,178998485518224,235547613319022,576797812412550,1444652822427029,161884933978575,174007909416087,282103828647892,664179060284345,525699184140672,648765911886631,175118999981,1374568959470237,608201065858192,212817775547341,317089548345594,617058111643894,1417536901856386,518834961507053,301971153281646,578525178833483';
$array_works = \explode(',', $list_works);

$list_educations = '268387536637911,269148299953203,320221031488908,466915453326832,174023552741246,561753180651550,150575504972171,175500062536618,365835643475448,149464781750421,145408438926727,371076729603250,257361634299656,165591340201548,1482018725390986,109023919492786,1470000549928843,531368213599780,1480144678891608,269148299953203,1447166342200275,264582483920424,1268145033245905,192478990904584';
$array_educations = \explode(',', $list_educations);

$list_locations = '108458769184495,106388046062960,103934556308311,114668461883395,106324046073002,105067312862855,109386409085521,110457042313059,108663225822794,111615515528234,111069018917944,109205905763791,351759091676222,109226295764303,107446829285335,109022329119710';
$array_locations = \explode(',', $list_locations);

$list_hometowns = '108458769184495,106388046062960,103934556308311,114668461883395,106324046073002,105067312862855,109386409085521,110457042313059,108663225822794,111615515528234,111069018917944,109205905763791,351759091676222,109226295764303,107446829285335,109022329119710';
$array_hometowns = \explode(',', $list_hometowns);

$work = [
[
"id" => $array_works[array_rand($array_works)],
"privacy" => [
"value" => "EVERYONE"
],
"ref" => "nux_android"
]

1 2 »

Từ khóa: Share Full Source Code Update Info Facebook - *rare api* , Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script , Share curl check tên chủ khoản MOMO - Không cần tài khoản MOMO , Share API Momo
loading...

CheapStore Shop gia dụng - CheapStore - Gia dụng
5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script
  2. Share curl check tên chủ khoản MOMO - Không cần tài khoản MOMO
  3. Share API Momo
  4. Share Function giải phương trình bậc 1, 2
  5. Share code check ccn stripe v1
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Những thẻ <meta> cần thiết trong SEO 786 lượt xem
  2. Cảnh báo sàn đa cấp forex alltrade.finance lừa đảo 732 lượt xem
  3. Mã nguồn WHMCS v8.1.3 Nulled 406 lượt xem
  4. Phiên bản Hack Game Super Clone v3.7 cho ANDROID 2225 lượt xem
  5. Share Code Shop Bán Acc Free Fire 2021 727 lượt xem
Last search: nro pb cho dau jar, johncms blog, nro pb up dt java, Nro java, nro jar up de, Nro jar nokia, evodraboy, Mod nro by evodragon java, okay.net nro java, Tải mod nro java, Bản hack nro java up đệ, Mod nro java up de 186, Evodragon mod nro 186, NRO Auto up de Java, Cách hack menu cheat tất cả game cho java,