Tìm kiếm


Post by:
06.06.2021 / 17:39

Đây là code curl check tên chủ khoản MOMO


function namemomo($sdt){
    $ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://nhantien.momo.vn/'.$sdt);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');

curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip, deflate');

$headers = array();
$headers[] = 'Connection: keep-alive';
$headers[] = 'Cache-Control: max-age=0';
$headers[] = 'Sec-Ch-Ua: \" Not;A Brand\";v=\"99\", \"Google Chrome\";v=\"91\", \"Chromium\";v=\"91\"';
$headers[] = 'Sec-Ch-Ua-Mobile: ?0';
$headers[] = 'Upgrade-Insecure-Requests: 1';
$headers[] = 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36';
$headers[] = 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9';
$headers[] = 'Sec-Fetch-Site: none';
$headers[] = 'Sec-Fetch-Mode: navigate';
$headers[] = 'Sec-Fetch-User: ?1';
$headers[] = 'Sec-Fetch-Dest: document';
$headers[] = 'Accept-Language: vi-VN,vi;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,fr-FR;q=0.6,fr;q=0.5';
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);

$result = curl_exec($ch);
if (curl_errno($ch)) {
    echo 'Error:' . curl_error($ch);
}
curl_close($ch);
$name = explode("</div>", explode('<div class="d-flex justify-content-center" style="padding-top: 15px;padding-bottom: 15px">', $result)[1])[0]; //Lấy tên chủ khoản momo
if($name != '' && $name != '<img src="https://img.mservice.io/momo_app_v2/new_version/img/appx_image/ic_empty_document.png">'){
return $name;   
}else{
return '2';//Không tìm thấy tên người dùng MOMO của số điện thoại này,có thể SĐT chưa đăng ký MOMO.
}
}
Source Code | Download Codetest code: namemomo(0904035434);

Từ khóa: Share curl check tên chủ khoản MOMO - Không cần tài khoản MOMO , Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script , Share API Momo , Share Function giải phương trình bậc 1, 2
loading...

CheapStore Shop gia dụng - CheapStore - Gia dụng
5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script
  2. Share API Momo
  3. Share Function giải phương trình bậc 1, 2
  4. Share Full Source Code Update Info Facebook - *rare api*
  5. Share code check ccn stripe v1
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Share code forum johncms 4.4 hanhphuc.mobi 170 lượt xem
  2. Phiên bản Hack Map Liên Quân Mobile v1.34.1.6 cho Android 1013 lượt xem
  3. Ngọc Rồng Online 197 Premium V12.5 1252 lượt xem
  4. Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 từ bộ GD và ĐT 640 lượt xem
  5. [ Hồi kí + review ] Chị, Ex, Gấu 5881 lượt xem
Last search: evodraboy, nro pb cho dau, Tải ngoc rong online vào điện thoại nokia 230, nro jar up de, mod nro java up de, nro hack up de cho java, tai evodraboy java, Hack nro java, Mod nro java up de 186, nro pb xin dau, mod java NRO 183 PhProV1, NRO Java up dt, mod nro up kok java, NRO Hack Java up de, Mod nro by evadragon java okday.net,