Tìm kiếm


Post by:
06.06.2021 / 17:39

Đây là code curl check tên chủ khoản MOMO


function namemomo($sdt){
    $ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://nhantien.momo.vn/'.$sdt);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');

curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip, deflate');

$headers = array();
$headers[] = 'Connection: keep-alive';
$headers[] = 'Cache-Control: max-age=0';
$headers[] = 'Sec-Ch-Ua: \" Not;A Brand\";v=\"99\", \"Google Chrome\";v=\"91\", \"Chromium\";v=\"91\"';
$headers[] = 'Sec-Ch-Ua-Mobile: ?0';
$headers[] = 'Upgrade-Insecure-Requests: 1';
$headers[] = 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36';
$headers[] = 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9';
$headers[] = 'Sec-Fetch-Site: none';
$headers[] = 'Sec-Fetch-Mode: navigate';
$headers[] = 'Sec-Fetch-User: ?1';
$headers[] = 'Sec-Fetch-Dest: document';
$headers[] = 'Accept-Language: vi-VN,vi;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,fr-FR;q=0.6,fr;q=0.5';
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);

$result = curl_exec($ch);
if (curl_errno($ch)) {
    echo 'Error:' . curl_error($ch);
}
curl_close($ch);
$name = explode("</div>", explode('<div class="d-flex justify-content-center" style="padding-top: 15px;padding-bottom: 15px">', $result)[1])[0]; //Lấy tên chủ khoản momo
if($name != '' && $name != '<img src="https://img.mservice.io/momo_app_v2/new_version/img/appx_image/ic_empty_document.png">'){
return $name;   
}else{
return '2';//Không tìm thấy tên người dùng MOMO của số điện thoại này,có thể SĐT chưa đăng ký MOMO.
}
}
Source Code | Download Codetest code: namemomo(0904035434);

Từ khóa: Share curl check tên chủ khoản MOMO - Không cần tài khoản MOMO , Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script , Share API Momo , Share Function giải phương trình bậc 1, 2
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script
  2. Share API Momo
  3. Share Function giải phương trình bậc 1, 2
  4. Share Full Source Code Update Info Facebook - *rare api*
  5. Share code check ccn stripe v1
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Code mạng xã hội PHP - Sngine v3.1 100 lượt xem
  2. Share Code Bán Clone, Mail Bản Mới Nhất 2020 588 lượt xem
  3. Share Source Code Bán Code, Tạo Website 59 lượt xem
  4. Share mod báo cáo vi phạm cho JohnCMS 212 lượt xem
  5. Review Lần đầu đi khám nam khoa 344 lượt xem
Last search: nro java up de, nro hack up de cho java, Jar nro auto up de, NRO Hack Java up de, Mod nro by evodragon java, Bản hack nro java up đệ, Tải ngoc rong online vào điện thoại nokia 230, nro up de java, Hack nro java, Nro java siêu nhe, nro pb cho dau java, nro pb cho dau, nro java/, mod nro java up de kok, tai nro cho dau jar,