Click Like FB

Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 00:58
Cỡ chữ +A | =A | -A


$contents = $msg;
$title = $th;

/*----------------------------------*/

$url = '/forum/';// du?ng d?n tuy?t d?i d?n thu m?c m? c?a thu m?c photo
$dir = 'photo';//thu m?c m?c d?nh ch?a ?nh, không nên s?a
$w=200;//chi?u r?ng c?n resize
$h=200;//chi?u cao c?n resize
function watermark($input,$source,$link,$w,$h,$rs){
preg_match ('#\.jpg$#i',$input) ? $im_input = imagecreatefromjpeg($input):'';
preg_match ('#\.png$#i',$input) ? $im_input = imagecreatefrompng($input):'';
preg_match ('#\.gif$#i',$input) ? $im_input = imagecreatefromgif($input):'';
$im_source = imagecreatefrompng($source);
imagecopy($im_input, $im_source, imagesx($im_input)-imagesx($im_source)-4, imagesy($im_input)-imagesy($im_source)-4, 0, 0,imagesx($im_source),imagesy($im_source));
if ($rs == 'yes') {
$thumb = imagecreatetruecolor($w, $h);
imagecopyresized($thumb, $im_input, 0, 0, 0, 0, $w, $h, imagesx($im_input), imagesy($im_input));
preg_match ('#\.jpg$#i',$input) ? imagejpeg($thumb,$link):'';
preg_match ('#\.png$#i',$input) ? imagepng($thumb,$link):'';
preg_match ('#\.gif$#i',$input) ? imagegif($thumb,$link):'';
} else {
preg_match ('#\.jpg$#i',$input) ? imagejpeg($im_input,$link):'';
preg_match ('#\.png$#i',$input) ? imagepng($im_input,$link):'';
preg_match ('#\.gif$#i',$input) ? imagegif($im_input,$link):'';
}
}

function get_link ($input) {
preg_match_all ('#\[img\](.+?)\[/img\]#i',$input,$regex);
return $regex[1];
}

function get_img ($link,$name) {
copy ($link,$name);
return $name;
}
function replace_link ($a_r,$b_r,$str) {
return str_replace ($a_r,$b_r,$str);
}
$list = get_link ($contents); // lay danh sách link anh
$new = array ();
$d = date ('d',time());
$m = date ('m',time());
$y = date ('y',time());
@mkdir ("$dir/$y/$m/$d",0777,true);

foreach ($list as $key=>$link) {
$end = preg_match('#(\.jpg)$#i',$link) ? '.jpg' : (preg_match('#(\.gif)$#i',$link) ? '.gif':'.png');
//echo "$dir/$y/$m/$d/" . convert ($title) . "-$key-" . $end ;
// print_r ($link) . '<br />';
$new[] = get_img ($link,"$dir/$y/$m/$d/" . convert ($title) . "-$key-" . $end);
watermark ($new[$key],'wtm.png',$new[$key],$w,$h,$rs);
}
foreach ($new as $key=>$val) {
$new[$key] = $url . $val;
}
$contents = preg_replace ('#\[img\](.+?)\[/img\]#is','[img]$1[/img]',replace_link ($list,$new,$contents));

/*------------------------------*/
$msg = $contents;
Source Code | Download Code


dán code trên vào file nt.php trong forum/includes, sau đoạn
if (!$error) {
unset($_SESSION['token']);

rồi tạo 1 ảnh logo tên wtm.png đem vứt vào trong forum...
Xong... Chúc bạn thành công Yêu thế

Nguồn m.DoDuong.Com.Chúc bạn 1 ngày online vui vẻ

Từ khóa: Share code Import Ảnh bằng Bbcode cho JohnCMS , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. PART4: Làm đẹp url bằng Breadcrumd 313 lượt xem
  2. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới 319 lượt xem
  3. Cách Làm Thạch Dừa Thơm Ngon Tại Nhà | Nấu Ăn 160 lượt xem
  4. Review Lần đầu đi khám nam khoa 145 lượt xem
  5. Share tài liệu kiếm tiền Facebook Ad Breaks chi tiết nhất 181 lượt xem
Last search: nro 183, nro 183 java, NRO Java TĐLT, semalt.com,