Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 00:58


$contents = $msg;
$title = $th;

/*----------------------------------*/

$url = '/forum/';// du?ng d?n tuy?t d?i d?n thu m?c m? c?a thu m?c photo
$dir = 'photo';//thu m?c m?c d?nh ch?a ?nh, không nên s?a
$w=200;//chi?u r?ng c?n resize
$h=200;//chi?u cao c?n resize
function watermark($input,$source,$link,$w,$h,$rs){
preg_match ('#\.jpg$#i',$input) ? $im_input = imagecreatefromjpeg($input):'';
preg_match ('#\.png$#i',$input) ? $im_input = imagecreatefrompng($input):'';
preg_match ('#\.gif$#i',$input) ? $im_input = imagecreatefromgif($input):'';
$im_source = imagecreatefrompng($source);
imagecopy($im_input, $im_source, imagesx($im_input)-imagesx($im_source)-4, imagesy($im_input)-imagesy($im_source)-4, 0, 0,imagesx($im_source),imagesy($im_source));
if ($rs == 'yes') {
$thumb = imagecreatetruecolor($w, $h);
imagecopyresized($thumb, $im_input, 0, 0, 0, 0, $w, $h, imagesx($im_input), imagesy($im_input));
preg_match ('#\.jpg$#i',$input) ? imagejpeg($thumb,$link):'';
preg_match ('#\.png$#i',$input) ? imagepng($thumb,$link):'';
preg_match ('#\.gif$#i',$input) ? imagegif($thumb,$link):'';
} else {
preg_match ('#\.jpg$#i',$input) ? imagejpeg($im_input,$link):'';
preg_match ('#\.png$#i',$input) ? imagepng($im_input,$link):'';
preg_match ('#\.gif$#i',$input) ? imagegif($im_input,$link):'';
}
}

function get_link ($input) {
preg_match_all ('#\[img\](.+?)\[/img\]#i',$input,$regex);
return $regex[1];
}

function get_img ($link,$name) {
copy ($link,$name);
return $name;
}
function replace_link ($a_r,$b_r,$str) {
return str_replace ($a_r,$b_r,$str);
}
$list = get_link ($contents); // lay danh sách link anh
$new = array ();
$d = date ('d',time());
$m = date ('m',time());
$y = date ('y',time());
@mkdir ("$dir/$y/$m/$d",0777,true);

foreach ($list as $key=>$link) {
$end = preg_match('#(\.jpg)$#i',$link) ? '.jpg' : (preg_match('#(\.gif)$#i',$link) ? '.gif':'.png');
//echo "$dir/$y/$m/$d/" . convert ($title) . "-$key-" . $end ;
// print_r ($link) . '<br />';
$new[] = get_img ($link,"$dir/$y/$m/$d/" . convert ($title) . "-$key-" . $end);
watermark ($new[$key],'wtm.png',$new[$key],$w,$h,$rs);
}
foreach ($new as $key=>$val) {
$new[$key] = $url . $val;
}
$contents = preg_replace ('#\[img\](.+?)\[/img\]#is','[img]$1[/img]',replace_link ($list,$new,$contents));

/*------------------------------*/
$msg = $contents;
Source Code | Download Code


dán code trên vào file nt.php trong forum/includes, sau đoạn
if (!$error) {
unset($_SESSION['token']);

rồi tạo 1 ảnh logo tên wtm.png đem vứt vào trong forum...
Xong... Chúc bạn thành công Yêu thế

Nguồn m.DoDuong.Com.Chúc bạn 1 ngày online vui vẻ

Từ khóa: Share code Import Ảnh bằng Bbcode cho JohnCMS , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. [Java]Hướng dẫn mod game Java 1429 lượt xem
  2. Code random Giao diện cho Johncms 641 lượt xem
  3. Hướng dẫn: "Viết bài chuẩn SEO" giúp index tốt 265 lượt xem
  4. Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 từ bộ GD và ĐT 354 lượt xem
  5. Phiên bản Hack Garena RoV Mobile MOBA Hack Map Mod cho ANDROID 558 lượt xem