Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 01:52

Up và giải nén file like.zip dưới vào forum/includes

Gõ 2 đoạn này vào phpmyadmin


ALTER TABLE `forum` ADD `like` int(11) not null default '0'; ALTER TABLE `forum` ADD `dislike` int(11) not null default '0';
Source Code | Download Code


Cho vào forum/index.php nè

echo '<div class="cmt"><b>Đánh Giá:</b>';

if(!isset($_SESSION['rate-'.$id])) echo '(<a href="index.php?act=like&amp;id=' . $id . '"><img src="/images/like.png" alt="Hay"></a> <font color="green">'.$type1['like'].'</font> - <a href="index.php?act=like&amp;id=' . $id . '&amp;dis"><img src="/images/dis.png" alt="Không Hay"></a> <font color="red">'.$type1['dislike'].'</font>)  ';
echo '<font color="green">'.$type1['like'].'</font> / <font color="red">'.$type1['dislike'].'</font>';
likeview($type1['like'], $type1['dislike']);
echo '</div>';
Source Code | Download Code
Code By doduong Cười lăn lộn ai dùng để cái bản quyền giúp cái
Cho cái này vào dưới cùng incfiles/classes/core.php

function likeimg($n,$x=false){
$n=$n*10;
if($x){
$n=$n-5;
echo '<img src="/images/star/'.$n.'.png" alt="Đánh giá '.$n.' %" title="Đánh giá '.$n.' %"/>';
} else {
echo '<img src="/images/star/'.$n.'.png" alt="Đánh giá '.$n.' %" title="Đánh giá '.$n.' %" />';
}
}
function likeview($like,$unlike){
if($like==0 and $unlike==0){ likeimg(5); } else {
$tong=$like+$unlike;
$thich=($like/$tong)*100;
if($thich >= 100){ likeimg(5);}
elseif($thich >= 90){ likeimg(5,true);}
elseif($thich >= 80){ likeimg(4);}
elseif($thich >= 70){ likeimg(3,true);}
elseif($thich >= 60){ likeimg(3);}
elseif($thich >= 50){ likeimg(3,true);}
elseif($thich >= 40){ likeimg(2);}
elseif($thich >= 30){ likeimg(2,true);}
elseif($thich >= 20){ likeimg(1);}
elseif($thich >= 10){ likeimg(1,true);}
elseif($thich == 0){ likeimg(1); }
}}
Source Code | Download Code Code By doduong viết

like.zip

Từ khóa: Mod đánh giá cho johncms , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Share mod tooltip cho JohnCMS 215 lượt xem
  2. Tạo quảng cáo thằng ngố ngộ nghĩ dưới đáy trang cho JohnCMS 150 lượt xem
  3. Share DirectAdmin-1.59.5 Null Centos 7 165 lượt xem
  4. Share code WordPress Bán Hàng Giống Shopee, Lazada 122 lượt xem
  5. Share code UpAnh.VuiCode.Net 210 lượt xem