Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 04:09

add vào header

Code
<script type="text/javascript">

/***********************************************
* Disable Text Selection script- © Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com)
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
***********************************************/

function disableSelection(target){
if (typeof target.onselectstart!="undefined") //IE route
target.onselectstart=function(){return false}
else if (typeof target.style.MozUserSelect!="undefined") //Firefox route
target.style.MozUserSelect="none"
else //All other route (ie: Opera)
target.onmousedown=function(){return false}
target.style.cursor = "default"
}

//Sample usages
//disableSelection(document.body) //Disable text selection on entire body
//disableSelection(document.getElementById("mydiv")) //Disable text selection on element with id="mydiv"

</script>

<script type="text/javascript">
disableSelection(document.body) //disable text selection on entire body of page
</script>


Dynamic Drive DHTML Scripts- Disable Select Text script

Từ khóa: Javascript: Chống bôi đen đoạn text trên website , Share Template Web Phim đẹp cho Blogger , Share Code Đếm Ngược Tết 2021 Cực Đẹp , Source Code Tool Get Token và Cookie Facebok
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share Template Web Phim đẹp cho Blogger
  2. Share Code Đếm Ngược Tết 2021 Cực Đẹp
  3. Source Code Tool Get Token và Cookie Facebok
  4. Share code đếm ngược tới Trung thu 2020 đẹp
  5. Share DirectAdmin-1.59.5 Null Centos 7
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. PART 5: Cách sử dụng thẻ h1 đến h6 494 lượt xem
  2. [Android] [1.8.6] [Alpha] Ngọc rồng online - TĐLT Free 560 lượt xem
  3. [Java] PhPro-beta mod NRO 183 cho Microemulator 166 lượt xem
  4. [Truyện] Anh Là Đồ Khốn Nhưng…Em Yêu Anh 3162 lượt xem
  5. [Share] Mod ẩn hiện menu ngoài index Johncms 520 lượt xem