Tìm kiếm


Post by: admin
06.05.2020 / 01:27

Function này giúp chuyển các ký tự tiếng việt bạn viết trên điện thoại nokia sang pc để không bị lỗi font


function convert_char_nokia($text) {
   $nokia=array(
    'á','ả','à' ,'ã','ạ','ắ','ẳ','ằ','ẵ','ặ',
    'ấ','ẩ','ầ','ẫ','ậ','é','ẻ','è','ẽ','ẹ',
    'ế','ể','ề','ễ','ệ','ó','ỏ','ò','õ','ọ',
    'ố','ổ','ồ','ỗ','ộ','ớ','ở','ờ','ỡ','ợ',
    'ú','ủ','ù','ũ','ụ','ứ','ử','ừ','ữ','ự',
    'ý','ỷ','ỳ','ỹ','ỵ','í','ỉ','ì','ĩ','ị',
    'Á','Ả','À','Ã','Ạ','Ắ','Ẳ','Ằ','Ẵ','Ặ',
    'Ấ','Ẩ','Ầ','Ẫ','Ậ','É','Ẻ','È','Ẽ','Ẹ',
    'Ế','Ể','Ề','Ễ','Ệ','Ó','Ỏ','Ò','Õ','Ọ',
    'Ố','Ổ','Ồ','Ỗ','Ộ','Ớ','Ở','Ờ','Ỡ','Ợ',
    'Ú','Ủ','Ù','Ũ','Ụ','Ứ','Ử','Ừ','Ữ','Ự',
    'Ý','Ỷ','Ỳ','Ỹ','Ỵ','Í','Ỉ','Ì','Ĩ','Ị'
   );
  $pc=array(
    'á','ả','à' ,'ã','ạ','ắ','ẳ','ằ','ẵ','ặ',
    'ấ','ẩ','ầ','ẫ','ậ','é','ẻ','è','ẽ','ẹ',
    'ế','ể','ề','ễ','ệ','ó','ỏ','ò','õ','ọ',
    'ố','ổ','ồ','ỗ','ộ','ớ','ở','ờ','ỡ','ợ',
    'ú','ủ','ù','ũ','ụ','ứ','ử','ừ','ữ','ự',
    'ý','ỷ','ỳ','ỹ','ỵ','í','ỉ','ì','ĩ','ị',
    'Á','Ả','À','Ã','Ạ','Ắ','Ẳ','Ằ','Ẵ','Ặ',
    'Ấ','Ẩ','Ầ','Ẫ','Ậ','É','Ẻ','È','Ẽ','Ẹ',
    'Ế','Ể','Ề','Ễ','Ệ','Ó','Ỏ','Ò','Õ','Ọ',
    'Ố','Ổ','Ồ','Ỗ','Ộ','Ớ','Ở','Ờ','Ỡ','Ợ',
    'Ú','Ủ','Ù','Ũ','Ụ','Ứ','Ử','Ừ','Ữ','Ự',
    'Ý','Ỷ','Ỳ','Ỹ','Ỵ','Í','Ỉ','Ì','Ĩ','Ị'
  );
  $text = str_replace($nokia, $pc, $text);
  return $text;
}
Source Code | Download Code

Từ khóa: Function Chuyển ký tự Nokia Sang Ký Tự Trên PC JohnCMS , Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0 , JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới , Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share mã nguồn JohnCMS 9.3.0
  2. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  3. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  4. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  5. Mod tiền tố cho JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. [Share] Mod ẩn hiện menu ngoài index Johncms 512 lượt xem
  2. Share code Import Ảnh bằng Bbcode cho JohnCMS 335 lượt xem
  3. Share mod Album Ảnh ra home cho JohnCMS 317 lượt xem
  4. Code load trang images của JohnCMS 179 lượt xem
  5. Share code WordPress Bán Hàng Giống Shopee, Lazada 122 lượt xem