Tìm kiếm


Post by:
01.05.2021 / 09:42

Code rất dài dòng và xúc tích.

Code

/**

* @package: Math Solver Class

* @author: Do Minh Hieu

* @email: [email protected]

* @copyright: Copyright (c) 2021

* @Version: 1.0

*/

class Math_Solver {

/**

* @Return: array[

# num: number of root

# root: all of root

]# num = 0 & root = null

=> impossible equation

# num = true & root = true

=> infinity root

**/

/** SOLVE THE EQUATION **/

/** Linear equation

* @Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_equation

* @Formule ax + b = 0

* @Use Linear(a, b)

**/

public function Linear($a = '', $b = '') {

if ($a == 0) {

// a = 0 => impossible equation

return array (

'num' => 0,

'root' => null

);

} else if ($b == 0) {

// b = 0 => a = 0

return array (

'num' => 1,

'root' => array('0')

);

} else {

return array (

'num' => 1,

'root' => (- $b) / $a

);

}

}/** Quadratic equation

* Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic_equation

* @Formula ax² + bx + c = 0 (a, b, c is parameters)

* @Use Quadratic(a, b, c)

**/

public function Quadratic($a = '', $b = '', $c = '') {

/* Application of Viète's theorem

# a + b + c = 0

=> x1 = 1, x2 = c/a

*/

if ($a + $b + $c == 0) {

return array(

'num' => 2,

'root' => array(

1,

$c/$a

)

);

);

/**

# a - b + c = 0

=> x1 = -1, x2 = -c/a

*/

if ($a + $b + $c == 0) {

return array(

'num' => 2,

'root' => array(

-1,

- ($c) / $a

)

)

);

# Calculation delta (∆)

# ∆ = b² - 4ac

$delta = ($b*$b) - 4*$a*cif ($delta < 0) {

// delta < 0 => impossible equation

return array (

'num' => 0,

'root' => null

);

} else if ($delta == 0) {

// delta = 0 => 1 root

return array (

'num' => 1,

'root' => array( - $b / (2*$a))

);

} else {

// delta > 0 => 2 root

$sqrt = sqrt($delta);

return array(

'num' => 2,

'root' => array(

( - $b + $sqrt) / (2 * $a),

( - $b - $sqrt) / (2 * $a)

)

);

}

}/** Cubic equation

* Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic_equation

* @Formula ax³ + bx² + cx + d = 0 (a, b, c, d is parameters)

* @Use Cubic(a, b, c, d)

**/

public function Cublic($a='', $b='', $c='', $d='') {

//∆ = b² - 3ac}}

Từ khóa: Share Function giải phương trình bậc 1, 2 , Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script , Share curl check tên chủ khoản MOMO - Không cần tài khoản MOMO , Share API Momo
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script
  2. Share curl check tên chủ khoản MOMO - Không cần tài khoản MOMO
  3. Share API Momo
  4. Share Full Source Code Update Info Facebook - *rare api*
  5. Share code check ccn stripe v1
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Cách Làm "THẠCH RAU CÂU" Ngon với công thức Đơn Giản Tại Nhà | Nấu ăn 347 lượt xem
  2. Cách Bypass Khi Đăng nhập Paypal có xác thực SDT 33 lượt xem
  3. Script chống copy bài viết cho website 222 lượt xem
  4. Mã nguồn WHMCS v8.1.3 Nulled 54 lượt xem
  5. Share mod show bài viết của chuyên mục by doduong 1040 lượt xem
Last search: mod nro java up de, nro hack up de cho java, nro pb cho dau, nro jar up de, okday.net, nro pb xin dau jar, Hack nro java, nro pb cho dau java, Tải ngoc rong online vào điện thoại nokia 230, Mod nro evodraboy java, NRO Auto up de Java, Mod nro by evadragon java okday.net, nro up de jar, cach mod nro java, hack nro java up đệ,