Tìm kiếm


Post by:
06.06.2021 / 17:39

Đây là code curl check tên chủ khoản MOMO


function namemomo($sdt){
    $ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://nhantien.momo.vn/'.$sdt);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');

curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip, deflate');

$headers = array();
$headers[] = 'Connection: keep-alive';
$headers[] = 'Cache-Control: max-age=0';
$headers[] = 'Sec-Ch-Ua: \" Not;A Brand\";v=\"99\", \"Google Chrome\";v=\"91\", \"Chromium\";v=\"91\"';
$headers[] = 'Sec-Ch-Ua-Mobile: ?0';
$headers[] = 'Upgrade-Insecure-Requests: 1';
$headers[] = 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36';
$headers[] = 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9';
$headers[] = 'Sec-Fetch-Site: none';
$headers[] = 'Sec-Fetch-Mode: navigate';
$headers[] = 'Sec-Fetch-User: ?1';
$headers[] = 'Sec-Fetch-Dest: document';
$headers[] = 'Accept-Language: vi-VN,vi;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,fr-FR;q=0.6,fr;q=0.5';
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);

$result = curl_exec($ch);
if (curl_errno($ch)) {
    echo 'Error:' . curl_error($ch);
}
curl_close($ch);
$name = explode("</div>", explode('<div class="d-flex justify-content-center" style="padding-top: 15px;padding-bottom: 15px">', $result)[1])[0]; //Lấy tên chủ khoản momo
if($name != '' && $name != '<img src="https://img.mservice.io/momo_app_v2/new_version/img/appx_image/ic_empty_document.png">'){
return $name;   
}else{
return '2';//Không tìm thấy tên người dùng MOMO của số điện thoại này,có thể SĐT chưa đăng ký MOMO.
}
}
Source Code | Download Codetest code: namemomo(0904035434);

Từ khóa: Share curl check tên chủ khoản MOMO - Không cần tài khoản MOMO , Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script , Share API Momo , Share Function giải phương trình bậc 1, 2
loading...

5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Share code Notepad PasteShr - Text Hosting & Sharing Script
  2. Share API Momo
  3. Share Function giải phương trình bậc 1, 2
  4. Share Full Source Code Update Info Facebook - *rare api*
  5. Share code check ccn stripe v1
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Share mod tooltip cho JohnCMS 276 lượt xem
  2. [BlackFriday] Tên miền .com chỉ 1.5$ tại MrDomain 200 lượt xem
  3. [Share] Map Counter-Strike deathmatch cho cs 1.1 321 lượt xem
  4. Phiên bản hack Garena AOV - Arena of Valor Action MOBA v1.34.1.5 MOD FOR ANDROID HACK MAP 1062 lượt xem
  5. Phiên bản Hack Game Fury Hero: Survival Raid RPG cho ANDROID 1410 lượt xem
Last search: Mod nro by evadragon java okday.net, Evodragon mod nro 186, nro java/, Nro pb moi nhat jar, tai hack up dt java, NRO Java up dt, Bản hack nro java up đệ, nro java up de, okday.net, nro jar up de, nro pb cho dau, Tải mod nro java, nro 183 java, NRO phiên bản UP DT Java, Jar nro auto up de,